Aktivity poslanca VÚC - Ján Bednárik

Nevolím sľuby !
Kandidát na primátora mesta Ružomberok
Ján Bednárik
Prejsť na obsah
Aktivity poslanca za VÚC pre Ružomberok

Obchodná akdémia v Ružomberku

V školskom roku 2015/2016 sa v rámci kraja znižoval počet tried. Ako poslanci VÚC sme sa o tejto veci dozvedeli v čase, keď už bolo rozhodnuté. Na Obchodnej akadémii v Ružomberku, kde som bol za VÚC v Rade školy, to znamenalo, že dôjde k zníženiu počtu tried žiakov v prvom ročníku nasledujúceho školského roka. Lobovaním a osobnými kontaktmi sa vtedy podarilo otvoriť triedu pomaturitného vzdelávania, čím sa zabránilo prepúšťaniu zamestnancov. Na začiatku nám ani učitelia neverili, že zrušená trieda sa vráti naspäť. Ja som im vtedy povedal, že budeme robiť všetko preto, aby sa pôvodný stav tried obnovil. V nasledujúcom školskom roku sa mi podarilo presadiť, aby sa trieda skutočne vrátila späť. Tento stav pretrváva dodnes.

Riaditeľka školy p. Ing. Kerndlová viac ako 10 rokov žiadala VÚC, aby došlo k rekonštrukcii telocvične a priľahlých objektov. Sú o tom záznamy a stanoviská úradov, napr. hygienického a ďalších. V rámci konkurencie všetkých škôl Žilinského kraja to však bolo ťažko realizovateľné. Stavba zamokala a bola v čoraz horšom stave. Vtedy som sa vyjadril, že urobím všetko preto, aby sa rekonštrukcia telocvične zrealizovala i napriek nevôli a konkurencii na VÚC. Ani vtedy učiteľský zbor školy neveril, že sa to podarí. Dnes je výsledok taký, že rekonštrukcia telocvične a objektov je pred   ukončením. Veľký podiel na úspešnom výsledku má aj samotná pani riaditeľka, ktorá nečakala, kedy VÚC pripraví projektovú dokumentáciu, ale dala ju vypracovať zo svojho rozpočtu školy. Aj vďaka tejto skutočnosti som moju požiadavku na VÚC mohol ľahšie presadiť a zrealizovať.

 
Gymnázium v Ružomberku

Na jar tohto roku som zistil, že stavebné povolenie na rekonštrukciu štátneho gymnázia končí, pričom celý projekt finančne presahoval 2 mil. €. Išiel som za riaditeľom školy p. Miroslavom Druskom, ktorého osobne poznám, aby som si celú záležitosť vyjasnil.
Pri stretnutí mi povedal viac o projekte, ktorý som poznal len v hrubých rysoch. Povedal som mu, že urobím všetko pre to, aby sa to najpotrebnejšie z  projektu realizovalo, lebo projekt takéhoto objemu nie je možné v rámci konkurencie škôl na VÚC presadiť ani realizovať, nakoľko takéto prostriedky idú z rozpočtu VÚC. Prianím riaditeľa bolo aspoň to, aby sa zrealizovala výmena okien s úpravami fasády. Naznačil som mu moju stratégiu presadenia tohto projektu na VÚC. Spolu  s niektorými poslancami som sa stretol a zabezpečil som pracovné stretnutie v Žiline za prítomnosti županky p. Eriky Jurinovej, podpredsedu VÚC p. Petra Webera, ktorý má na starosti školstvo  a ďalších pracovníkov investičného oddelenia. Za našu stranu bol na jednaní riaditeľ gymnázia a poslanci VÚC s výnimkou jedného, ktorému to pracovné povinnosti nedovolili. Výsledok stretnutia bol ten, že predložená úprava projektu – výmena okien sa zaradí do rozpočtu VÚC na rok 2019. V živote ale nič nejde jednoducho. Na poslednom zastupiteľstve VÚC nám predložili zámer investičných akcií, v ktorom síce naša rekonštrukcia bola, avšak z dôvodu hľadania finančných prostriedkov z fondov bola presunutá na neskoršie roky. Kto vie, ako to chodí, si ľahko uvedomí, že takýmto spôsobom by sa rekonštrukcia nikdy nezrealizovala. Osobnými stretnutiami s kompetentnými pracovníkmi na VÚC som sa dohodol, že naša akcia sa zaradí – podľa pôvodného plánu – do  rozpočtu na rok 2019 a bude sa hradiť z rozpočtu VÚC. Nasledoval lobing tak u poslancov koalície ako aj opozície, pričom sa mi podarilo poslancov VÚC presvedčiť, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu, ktorý hovoril o preradení uvedenej akcie do roku 2019. Pozmeňujúci návrh som podal ja a napriek tomu, že neviem, aká cesta nás ešte čaká, budem robiť všetko pre to, aby som svoj sľub splnil.


Návrat na obsah